OPFØLGNING PÅ ASFALTERING AF VORES VEJE

Som præsenteret på generalforsamlingen 2021


For lige at rekapitulere fik Foreningen asfalteret alle veje syd for Strandvejen samt Ærenprisvej og Kongelysvej, som er sideveje til Tusindfrydvej, og yderligere to stikveje på Kaprifolievej i efteråret 2018. Da det i processen viste sig, at den samlede pris for arbejdets første fase blev væsentligt billigere end estimeret i vores ingeniørrapport og de indkomne tilbud, lykkedes det at udvide entreprisen til også at omfatte alle veje og stikveje ved Engblommevej. Siden har vi fortsat vores fælles vej- og drænopsparing til at få de sidste veje nord for Strandvejen asfalteret. Vi regner med at kunne få gennemført resten af projektet i efteråret 2023, foråret 2024, hvilket er sandsynligt i forhold til 2018 priserne fra asfaltfirmaet Colas, som udførte arbejdets første fase. Selvfølgelig skal vi have et opdateret tilbud på resten af vejene, men det giver ikke mening at indhente det før foråret 2023, og så må vi håbe, at der ikke opstår så store skader i mellemtiden, at de ikke kan holdes inden for vores normale driftsbudget. Vi er i løbende kontakt med Colas, idet de hjælper os med at reparere forskellige skader, der henad vejen opstår på asfalten. De har også i det forgangne år – uden beregning – repareret nogle revner på et parsideveje på Engblommevej, som blev asfalteret i 2018.
Med hensyn til disse løbende reparationer har der været nogle stykker, primært på de to ”føde” veje til Kystvej: Richard Nielsens Vej og Campingvej. De er karakteriseret ved, at vi stort set kun har beboere på den ene side af vejen, bortset fra et stykke af Richard Nielsens Vej, hvor vi har medlemmer på begge sider. Problemerne med asfalten på de to veje er opstået, da der har været og fortsat er mange og store byggerier på Kystvej. Vores nabogrundejerforening i det område er Holløselund. De har ikke tvungent medlemskab af grundejerforeningen, og de har ingen vejopsparing. Derfor har det ikke været muligt at involvere dem i pasning af vejene, ligesom jeg også kan tvivle på, i hvilket omfang de opfordrer grundejerne, der foretager byggerierne til at være ansvarlige for de skader, der opstår i forbindelse med byggerierne. Dog er det lykkedes at engagere nogle enkelte genboer i reparationer af deres del af vejen både på Campingvej og Richard Nielsens Vej. Hvis der ikke er vilje til at deltage økonomisk på lige vilkår, gør vi ikke noget ved hullerne på genbosiden. De reparationer, der har været tale om, er flere på Campingvej, hvor et par af vores medlemmer i foråret 2020 fik påbud fra Gribskov Kommune om at få repareret nogle grimme huller. Dem fik vi ordnet med deltagelse fra genboen på den anden side af vejen. Siden har der været et par asfalteringer også på Campingvej, og også her var der medfinansiering fra privatpersoner, som ejer genbohuset på det stykke vej, hvor hullerne var opstået. Her for nylig har vi fået ordnet begyndelsen af Richard Nielsens Vej med deltagelse fra Glaspusteriet.
Det er jo ikke billigt at få repareret asfalt, men det er vores indtryk, at Colas er meget fair over for os. I 2020 lå vi under driftsbudgettet på 10.000 kr., men i år kommer vi til at overskride budgettet.
Vi krydser fingre for, at der ikke kommer yderligere skader i år. I vores vedtægter er det nævnt i § 3, at foreningen betaler vejvedligeholdelse på Richard Nielsens Vej og på Violvej, men af en eller anden grund er Campingvej ikke nævnt i vedtægterne, selvom
situationen er helt den samme, som på de to andre veje. Det vil blive rettet snarest. I vedtægterne står der også, at vores Forening først reparerer, efter at Kommunen har foretaget et såkaldt vej syn. Det har bestyrelsen undladt at kræve, da erfaring fra lignende sager, som vi har kendskab til fra Landliggersammenslutningen, er, at det oftest medfører meget store krav fra Kommunen, der udmeldes som påbud, som man er nødt til at følge. Det medfører som regel mange ekstra omkostninger. Vi håber, at I kan bifalde bestyrelsens praksis.
FM12-06-202

Opdaterede regler for grenafhentning.

Information fra bestyrelsen udsendt som mail primo oktober.

FÆLLES AFHENTNING AF GRENAFFALD

HVORNÅR ?

Grenaffald afhentes af vognmand i ugerne efter 31 oktober 2020 og må tidligst placeres i rabatten første weekend i oktober.

HVORDAN ?

Grenaffaldet samles i bunker i rabatterne langs foreningens veje.

De enkelte grene må højst være 2 meter lange og 10 cm i diameter.

Meget fyldige grene skal klippes i mindre stykker.

Ved små mængder skal grenene samles til større bunker.

Bunkerne må ikke placeres under udhængende træer.

Bunkerne må ikke være længere end grenene (altså 2 meter). De må ikke være bredere end 2 meter, men de må gerne være højere end 2 meter.

Af hensyn til optagningen anmodes grundejerne om – så vidt det er muligt – at placere bunkerne på områder i rabatterne, som ligger overfor hinanden på vejen.

Bunkerne medtages ikke, hvis disse indeholder andet end grenaffald eller overskrider de ovenfor angivne mål.

Såfremt bunkerne ikke medtages, skal grundejerne fjerne grenaffaldet for egen regning – senest ultimo november

Nyt om den ny Kaprifolievejtrappe´s placering

Efter en usædvanlig hurtig sagsbehandling i kystdirektoratet har Gribskov Kommune nu fået dispensation til at bygge den nye trappe med udgangspunkt i den eksisterende trappes øverste del med en linjeføring som beskrevet nedenfor under punkt 1.

Arbejdet forventes påbegyndt i juni måned. Nærmere information følger, men det forventes at den eksisterende trappe kan anvendes i byggeperioden.

Ny strandtrappe på Kaprifolievej-stranden

25 Februar 2020

Gribskov Kommune ejer det offentlige areal og strandtrappen ud for Kaprifolievej (matr. 3e, Holløse By, Vejby). Den eksisterende trappe er nedslidt, og trappens nederste del er i overhængende fare for at blive taget af havet på grund af storme og vandpres igennem leret i skrænten.

Derfor har Gribskov Kommune besluttet at etablere en ny strandtrappe. Efter møder med Lundehøj Grundejerforenings bestyrelse og bestyrelsen for Bådlauget på stranden, besigtigelse af området med deltagelse af trappebyggeren, har Kommunen ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til at bygge en ny trappe med udgangspunkt i den allerøverste del af den eksisterende trappe.

Linjeføringen er markeret med rødt på billedet herunder. 1. prioritet.

Prioritet 1

Hvis denne mulighed af praktiske grunde bliver for vanskelig at gennemføre, har Kommunen skitseret en alternativ helt ny trappe ca. 20 meter vest for den eksisterende trappes start .

Denne linjeføringen er markeret med blåt på billedet herunder. 2. prioritet.

Prioritet 2

Da der er en temmelig lang sagsbehandlingstid i Kystdirektoratet, kan vi ikke forvente at byggeriet – i tilfælde af en godkendelse – bliver påbegyndt før til efteråret 2020.

I kan se et eksempel på Trappebyggerens kunnen ved at se på den nye, præmierede trappe i Tisvilde på Solnedgangsbakken. Træet er lærketræ fra Gribskov, som er behandlet på Kagerup savværk.

Den nye trappe er et meget fint projekt, som Lundehøj Grundejerforening på alle måder støtter og gerne hjælper på vej med praktisk assistance.

Nye regler og forordninger

Persondataforordningen

Privatlivspolitik

Lundehøj Grundejerforening

Grundejerforeningens dataansvar.

Lundehøj Grundejerforening, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik (GDPR General Data Protection Regulation), der kort fortæller dig, hvilke oplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra legitime interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål. Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Grundejerforeningen er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:

Foreningens CVR-nr: 34 52 95 66 Kontaktperson: Feline Munck, Adresse: Kaprifolievej 8, 3210 Vejby

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

· Almindelige personoplysninger på medlemmer:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, foreningsadresse, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, og kontingentbetalinger og henvendelser vedrørende foreningen og ejendommen.

  • Ved foreningsadresse forstås adressen på ejendommen, der er beliggende i foreningens område.
  • Ved postadresse forstås den adresse, som du har oplyst som kontaktadresse, såfremt du ikke bor på foreningsadressen.

Normalt får foreningen oplysningerne fra dig eller fra ejendomsformidlere på dine vegne, telefonfortegnelser og tinglysningssystemet og lignende alment tilgængelige systemer.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

· Foreningens legitime interesser i at behandle dine oplysninger

· At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen

· Behandling, der måtte følge af lovkrav

· Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

· Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, regnskab, udsendelse af generalforsamlingsreferat, udsendelse af meddelelser vedrørende foreningen og om forhold og aktiviteter i området/kommunen af relevans for foreningen.

· Som led i foreningens aktiviteter

· Administration af din relation til foreningen

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som:

· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægter og tinglyste servitutter, herunder i forhold til generalforsamling

· Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso og henvendelser vedrørende foreningen og ejendommen.

· Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Samtykke

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1) på et andet lovligt grundlag end samtykke, primært interesseafvejningsreglen.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen deler dine personoplysninger med vores leverandør af administrativt software.

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer dine personoplysninger i henhold til følgende kriterier:

· Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab. Er der tale om korrespondance vedrørende ejendommen, f.eks. beplantning uden for skel eller over drænledning eller andre oplysninger, som er nødvendige, slettes disse oplysninger først, når ejendommen ikke længere hører under foreningen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Du vil ikke modtage særskilt meddelelse om ændringer, men må holde dig orienteret på foreningens hjemmeside.

Dokumentet er udarbejdet af bestyrelsen for Lundehøj Grundejerforening 25. maj 2018