NY DATO FOR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen har d.d. udsendt nedenstående mail til medlemmerne

Kære medlemmer af Lundehøj generalforsamling,

Årets generalforsamling har været planlagt til 8. maj 2021. I lyset af den langsomme genåbning af samfundet har bestyrelsen fundet det fornuftigt at udskyde mødet til d. 12. juni i håbet om, at vi til den tid kan afholde generalforsamlingen på samme måde, som vi plejer.

Det vil sige d. 12 juni 2021 kl. 10 i Helene Centrets store sal, startende med brunch.

Når datoen nærmer sig, tager vi stilling til situationen, og hvis mødet kan afholdes, udsender vi dagsorden og regnskab, som vanligt. Hvis der fortsat er problemer, skriver vi rundt og sender regnskab og beretning per mail.  

Med håbet om alle sammen at kunne ses til juni, ønsker bestyrelsen alle en dejlig vinterferie i det smukkeste vejr!

På bestyrelsens vegne

Feline Munck

Lundehøj grundejerforening ved formand Feline Munck, Kaprifolievej 8, Holløselund, 3210 Vejby. Tlf. +45 40 16 14 51/48 70 80 04, mail: feline@felinemunck.dk

Den ny strandtrappe er færdig

Efter en lidt længere byggeperiode end normalt på grund af Corona-epidemien er strandtrappen fra fællesarealet ud for Kaprifolievej nu færdig. Trappen er bygget af lærketræ, som er udskåret på Kagerup Savværk, og den er konstrueret med tre platforme med bænke. Der er i alt 149 trin.

Ovenfor ses den nederste del af trappen, som rammer stranden lidt højere oppe end det var tilfældet med den gamle trappe.

Opdaterede regler for grenafhentning.

Information fra bestyrelsen udsendt som mail primo oktober.

FÆLLES AFHENTNING AF GRENAFFALD

HVORNÅR ?

Grenaffald afhentes af vognmand i ugerne efter 31 oktober 2020 og må tidligst placeres i rabatten første weekend i oktober.

HVORDAN ?

Grenaffaldet samles i bunker i rabatterne langs foreningens veje.

De enkelte grene må højst være 2 meter lange og 10 cm i diameter.

Meget fyldige grene skal klippes i mindre stykker.

Ved små mængder skal grenene samles til større bunker.

Bunkerne må ikke placeres under udhængende træer.

Bunkerne må ikke være længere end grenene (altså 2 meter). De må ikke være bredere end 2 meter, men de må gerne være højere end 2 meter.

Af hensyn til optagningen anmodes grundejerne om – så vidt det er muligt – at placere bunkerne på områder i rabatterne, som ligger overfor hinanden på vejen.

Bunkerne medtages ikke, hvis disse indeholder andet end grenaffald eller overskrider de ovenfor angivne mål.

Såfremt bunkerne ikke medtages, skal grundejerne fjerne grenaffaldet for egen regning – senest ultimo november

Årets generalforsamling er aflyst

Information fra bestyrelsen

Nedenstående mail er udsendt til samtlige medlemmer den 16 juli:

Kære medlemmer af Lundehøj Grundejerforening,

Den 2. maj udsendte vi en mail om udskydelse af årets generalforsamling vedhæftet beretningen *) for det forgangne år. Regnskab 2019 og budget 2020 og 2021 er revideret og godkendt af vores revisor. Det blev rundsendt d. 27. marts.

Siden begyndelsen af maj måned er situationen i forbindelse med corona krisen ikke ændret væsentligt. Det er ganske vist nu tilladt at mødes i større grupper, men det er fortsat ikke muligt at samles inden døre i en gruppe så stor, som den vi plejer at være til generalforsamlingerne. Ydermere ville det blive svært at gennemføre brunch buffeten, som vi vist alle sætter stor pris på!

Bestyrelsen har ikke planlagt store projekter eller andre tiltag, som kræver usædvanlige investeringer. Der er heller ikke indkommet forslag fra medlemmerne til dagsordenen, så derfor har bestyrelsen besluttet at aflyse generalforsamlingen 2020. De bestyrelsesmedlemmer, der skulle have været på valg i år er villige til at fortsætte deres hverv i endnu et år. Det vil sige, at de valg som skulle have været afholdt i 2020 i stedet bliver gennemført i 2021.

I den tid, der er gået siden beretningen blev udsendt, har vi oplevet en usædvanlig sommer med langt flere sommergæster, end vi ser normalt. Det har kunnet mærkes i hele vores område, at næsten alle huse har været beboede siden det tidlige forår, og der har været trængsel i forretningerne og i naturen. Heldigvis ser det hele ud til at forløbe i en venlig og fordragelig tone. I denne sammenhæng vil vi gerne minde om vores regler for græsslåning m.m., som står på vores hjemmeside lundehoej-gf.dk. Grenafhentningen vil blive gennemført som altid i ugerne efter efterårsferien. I kan læse nærmere om proceduren på hjemmesiden.

Gribskov Kommune og trappefirmaet fra Hundested er gået i gang med trappebyggeriet ved Kaprifolievej strand. Det kommer til at vare et stykke tid, før trappen kan tages i brug. Vejret kan skabe forhindringer. Hvis det regner kan håndværkerne ikke kan bakse med de voldsomme træbjælker, når skrænten bliver glat og fedtet, og håndværkerne skal også have sommerferie. Heldigvis forbliver den gamle trappe åben i hele perioden, indtil den nye trappe kan åbnes. Der bliver altså ingen problemer med at få adgang til stranden.

Hvis der er kommentarer, forslag eller indvendinger til bestyrelsens beslutning om at aflyse årets generalforsamling, er I meget velkomne til at maile eller ringe til undertegnede, og jeg skal så viderebringe kommentarerne til den øvrige bestyrelse.

På Lundehøj Grundejerforenings vegne ønskes alle en fortsat dejlig sommer, vi glæder os til at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen 2021, som vil finde sted på Sankt Helene Centret d.8. maj.

Med venlig hilsen

Lundehøj grundejerforening ved formand Feline Munck, Kaprifolievej 8, Holløselund, 3210 Vejby. Tlf. +45 40 16 14 51/48 70 80 04, mail: feline@felinemunck.dk

*) Herunder kan du læse formandens vedhæftede beretning.

Formandens beretning for Lundehøj Grundejerforening 2019/2020

Kære medlemmer af Lundehøj Grundejerforening,

I år bliver I præsenteret for foreningens beretning om årets begivenheder på skrift, da vi er blevet nødt til at udskyde vores generalforsamling indtil videre på grund af corona krisen. Vi følger myndighedernes udmeldinger vedrørende mødevirksomhed, og kommer tilbage, når vi ved, hvornår vi igen kan ses til en sikker generalforsamling.

Det har heldigvis ikke været et år med store begivenheder, ligesom der heller ikke er presserende sager, som skulle have været drøftet på årets generalforsamling. Endvidere har medlemmerne af Grundejerforeningen ikke indsendt forslag til dagsordenen inden fristen, som er 1. april. Det vil sige, at der ikke er akutte sager på tapetet, som ikke kan tåle udsættelsen af generalforsamlingen. Foreningens regnskab og budget er udsendt slut i marts, og som det fremgår af budgettet, er der ikke forslag om forhøjelse af kontingentet.

Årets beretning starter med en præsentation af foreningens bestyrelse: næstformand Jørgen Lilholm, Engblommevej, kasserer Gerd Askaa, Snerlevej, Johnny Garfiel, Kaprifolievej, Josef Guldager, Anemonevej, Steen Martinussen, Kongelysvej, undertegnede Feline Munck, og jeg bor hele året på Kaprifolievej. Endelig har vi Anette Reenberg, Engblommevej og Søren Therkelsen, Tusindfrydvej, som har været suppleanter i det seneste år.

Vores tidligere formand Kirsten Brennum blev sidste år valgt som vores revisor for en toårig periode, og så har vores tidligere næstformand i bestyrelsen Peter Christensen været revisorsuppleant det forgangne år.

Alle personer på foreningens forskellige poster er villige til at fortsætte, indtil vi igen kan afholde valg på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen har afholdt 5 møder hen over 2019 og 2020. Vores bestyrelsessuppleanter deltager, så vi er 8 personer til møderne, som holdes på skift hos de forskellige medlemmer. Arbejdet er ulønnet, men den, der lægger hus til møderne, får 500 kr. til forplejning, ligesom medlemmerne får kilometerpenge efter statens lave takst, hvis de kører i bil til møderne. Vi bestræber os på at køre sammen i det omfang, det er praktisk muligt.

Ud over bestyrelsen har vi et permanent udvalg, Drænudvalget, som påser vedligehold af de eksisterende dræn samt opsporing af gamle dræn og oprensning af disse. Formand for udvalget er Jørgen Lilholm.

Grundejerforeningen er medejer af en lille grund på hjørnet af Campingvej og Kystvej imellem nummer 21 og 23. Derfra går en strandtrappe, som vi ejer i fællesskab med tre andre lokale grundejerforeninger i et trappelaug. Desværre døde formanden for lauget, Calle Haaning i marts måned. Calle har i en årrække passet de mange opgaver, der er forbundet med vedligehold af en sådan trappe. Heldigvis har vores bestyrelsesmedlem Steen Martinussen accepteret formandskabet, så nu er denne vigtige adgang til stranden i de bedste hænder.

Den nederste del af trappen, som består af store trædesten, har klaret de seneste års vinterstorme fint, men en del af trætrappen trænger til reparationer, og det er svært at sige, hvad det kan beløbe sig til. Det kan uden problemer finansieres af Trappelaugets opsparing, men den løbende vedligeholdelse påvirket naturligvis beløbet, hvilket kan blive et problem med hensyn til opsparing til en fremtidig bølgebryder. Bestyrelsen vil derfor på førstkommende generalforsamling foreslå, at de seneste 3 års dobbelte kontingent indbetaling ændres til at være permanent.

Lågen til trappen er låst fra landsiden i sommerhalvåret – om vinteren står den åben. Vores medlemmer kan købe en nøgle til trappen for en engangspris af 300 kr. Man kan henvende sig til undertegnede, hvis man ønsker at anskaffe sig en nøgle. Nøglen hører til huset, således, at den går videre til nye ejere, hvis ejendommen bliver solgt.

Vores grundejerforening er endvidere medlem af Gribskov Landligger Forbund, som er en sammenslutning af en øst afdeling og en vest afdeling, som er foretaget i dette forår.

Ved sidste generalforsamling var det store punkt en rapportering om asfaltering af et flertal af vores veje. I år har der været 1-års gennemgang af vejene. Den blev foretaget i efteråret 2019 sammen med entreprenøren fra asfaltfirmaet Colas og vores rådgiver fra firmaet Moe A/S. Alt var i fineste stand, bortset fra enkelte steder, hvor der er gennemvækst i kanterne af ukrudt. Vi vil gerne opfordre jer til at fjerne ukrudtet – gerne ved brænding eller lugning. Næste vejgennemgang vil finde sted om 4 år.

Vinteren har været helt usædvanligt våd. Af og til har friarealerne været rene muddermarker, og søerne er i perioder vokset til blot at være én stor sø. Det betød at overløbsdrænet, der går fra den nye sø til skrænten med udløb til venstre for kaprifolievejtrappen, leverede fontæner af overskudsvand, som lidt efter lidt underminerede skrænten. Derfor arrangerede Gribskov Kommune, at drænet blev forlænget fra udløbet ved toppen af trappen, således at det nu udmunder på stranden.

I det hele taget er situationen omkring trappen ustabil, men det har lykkeligvis ført, til at Kommunen planlægger at udskifte Kaprifolievejtrappen. Der har hen over vinteren været et udmærket samarbejde imellem Grundejerforeningen, det lokale Bådlaug, og Kommunen, der også inviterede den trappebygger, som skal udføre arbejdet. Det er det samme firma, som har bygget den præmierede trappe på Solnedgangsbakken i Tisvildeleje. Træet til trappen er lærketræ fra Gribskov, det bliver bearbejdet på Kagerup Savværk, og det er et lokalt firma, der skal udføre arbejdet. Dialogen med Kommunen om planlægning af arbejdet er forløbet upåklageligt. De har været meget lydhøre over for ønsker og argumenter, og helt utroligt blev den kommunale ansøgning om trappebyggeriet behandlet i Kystsikringsdirektoratet på kun nogle få uger med positivt resultat!

Den nye trappe starter øverst på skrænten på samme sted, som den gamle. Ca. 1/3 ned af det første trappestykke, drejer den til venstre hen over den lille slugt med drænrøret fra søerne, og derfra vil den gå imod vest, som skræntens form dikterer for at slutte på stranden et godt stykke længere imod vest i forhold til den nuværende trappe. Der vil blive bygget to reposer med bænke på vej ned over skrænten.

Arbejdet vil starte slut maj eller i begyndelsen af juni. Trappebyggerne begynder nedefra, således at den nuværende trappe kan benyttes indtil sidst i byggeprocessen, hvor den allerøverste del skal udskiftes. Det vil sige, at adgangen til stranden kun vil være lukket i kort tid. I den korte periode er det vigtigt, at skrænten ikke forceres uden om trappen, da det kan skabe stor skade på det ustabile underlag. Bestyrelsen vil arrangere en ordning, således at de medlemmer, der ikke har en nøgle til Campingvejtrappen kan købe eller låne en nøgle imod et depositum. I kan henvende jer til undertegnede, hvis I er interesserede.

Når vi er ved trapper, må vi desværre melde, at der ikke er nogen udvikling vedrørende den lukkede strandtrappe på Melbys Vænge. Der var fastlagt en retssag her i foråret 2020, men den er blevet udsat som en følge af domstolenes lukning på grund af corona krisen.

Bestyrelsen vil gerne opfordre jer til at slå jeres rabatter som vanligt. Rabatterne skal holdes ind til skel, og ligeledes vil vi gerne opfordre jer til at klippe jeres hække i højden – så renovationsvognene kan komme frem – og på hjørnerne, så oversigten for bilisterne bliver så god som muligt. Dette gælder i særdeleshed ved udkørslerne til Strandvejen. I kan læse nærmere om reglerne på vores hjemmeside. På hjemmesiden kan I også orientere jer om de tidspunkter for græsslåning, som vores forening har vedtaget til glæde for alle: Hverdage kl. 10-12 og 15-18, søn- og helligdage 10-12.

Hvis I skulle være så uheldige at opdage bjørneklo på jeres ejendomme, skal de fjernes, og hvis I ser nogen på vores fællesarealer, må I meget gerne fjerne dem og ellers ringe til undertegnede, så sørger bestyrelsen for at få fjernet planterne.

Det er fortsat tvivlsomt, om vi kan fejre Sankt Hans aften som sædvanligt med bål på stranden, men det kommer vi tilbage om i en senere meddelelse.

Hvis I skulle have spørgsmål eller kommentarer til denne beretning, er I meget velkomne til at maile eller ringe til undertegnede. I er også velkomne til at foreslå emner til vores hjemmeside lundehoej-gf.dk. Kontakt blot vores web master Mads på madsegmont@outlook.dk eller ring på 26 15 09 70.

Næste års ordinære generalforsamling er planlagt til at foregå på Sankt Helene Centret d. 8. maj 2021 klokken 10.

På den samlede bestyrelses vegne vil jeg gerne ønske alle medlemmer af Lundehøj Grundejerforening en rigtig god sommer.

Lundehøj grundejerforening ved formand Feline Munck, Kaprifolievej 8, Holløselund, 3210 Vejby. Tlf. +45 40 16 14 51/48 70 80 04, mail: feline@felinemunck.dk

Nyt om den ny Kaprifolievejtrappe´s placering

Efter en usædvanlig hurtig sagsbehandling i kystdirektoratet har Gribskov Kommune nu fået dispensation til at bygge den nye trappe med udgangspunkt i den eksisterende trappes øverste del med en linjeføring som beskrevet nedenfor under punkt 1.

Arbejdet forventes påbegyndt i juni måned. Nærmere information følger, men det forventes at den eksisterende trappe kan anvendes i byggeperioden.

Ny strandtrappe på Kaprifolievej-stranden

25 Februar 2020

Gribskov Kommune ejer det offentlige areal og strandtrappen ud for Kaprifolievej (matr. 3e, Holløse By, Vejby). Den eksisterende trappe er nedslidt, og trappens nederste del er i overhængende fare for at blive taget af havet på grund af storme og vandpres igennem leret i skrænten.

Derfor har Gribskov Kommune besluttet at etablere en ny strandtrappe. Efter møder med Lundehøj Grundejerforenings bestyrelse og bestyrelsen for Bådlauget på stranden, besigtigelse af området med deltagelse af trappebyggeren, har Kommunen ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til at bygge en ny trappe med udgangspunkt i den allerøverste del af den eksisterende trappe.

Linjeføringen er markeret med rødt på billedet herunder. 1. prioritet.

Prioritet 1

Hvis denne mulighed af praktiske grunde bliver for vanskelig at gennemføre, har Kommunen skitseret en alternativ helt ny trappe ca. 20 meter vest for den eksisterende trappes start .

Denne linjeføringen er markeret med blåt på billedet herunder. 2. prioritet.

Prioritet 2

Da der er en temmelig lang sagsbehandlingstid i Kystdirektoratet, kan vi ikke forvente at byggeriet – i tilfælde af en godkendelse – bliver påbegyndt før til efteråret 2020.

I kan se et eksempel på Trappebyggerens kunnen ved at se på den nye, præmierede trappe i Tisvilde på Solnedgangsbakken. Træet er lærketræ fra Gribskov, som er behandlet på Kagerup savværk.

Den nye trappe er et meget fint projekt, som Lundehøj Grundejerforening på alle måder støtter og gerne hjælper på vej med praktisk assistance.

Om reparationen af foreningens veje

Holløselund november 2018

Asfaltarbejdet på Lundehøj Grundejerforenings veje er nu endeligt afsluttet i denne omgang.

Vi har fået udført asfalteringen af firmaet Colas, som i forvejen arbejder for Gribskov Kommune, og vi har fået udført det så godt og til en så rimelig pris, at vi har fået lavet flere veje, end vi oprindeligt havde regnet med. Alle veje syd for Holløselund Strandvej er nu færdige sammen med nogle sideveje nord for Strandvejen. For nylig er hjørnerne på de asfalterede veje blevet armeret med sand iblandet granitskærver. Det er en blanding, som bliver hård og cementagtig, når man kører på den. Forhåbentlig holder både asfalt og hjørner i mange år frem.

Vi mangler nu Tusindfrydvej, Skovstjernevej, Brudelysvej, Anemonevej, Kærhaven, Kaprifolievej og Sofus Jensens Vej. Vi sparer sammen til den næste asfaltering, som vil kunne finde sted inden for ca. 5 år. Tilstanden på de ovennævnte veje er så god, at der ingen risiko er ved, at der går nogle år, før det er deres tur.

På bestyrelsens vegne

Feline Munck

Nye regler og forordninger

Persondataforordningen

Privatlivspolitik

Lundehøj Grundejerforening

Grundejerforeningens dataansvar.

Lundehøj Grundejerforening, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik (GDPR General Data Protection Regulation), der kort fortæller dig, hvilke oplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra legitime interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål. Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Grundejerforeningen er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:

Foreningens CVR-nr: 34 52 95 66 Kontaktperson: Feline Munck, Adresse: Kaprifolievej 8, 3210 Vejby

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

· Almindelige personoplysninger på medlemmer:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, foreningsadresse, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, og kontingentbetalinger og henvendelser vedrørende foreningen og ejendommen.

  • Ved foreningsadresse forstås adressen på ejendommen, der er beliggende i foreningens område.
  • Ved postadresse forstås den adresse, som du har oplyst som kontaktadresse, såfremt du ikke bor på foreningsadressen.

Normalt får foreningen oplysningerne fra dig eller fra ejendomsformidlere på dine vegne, telefonfortegnelser og tinglysningssystemet og lignende alment tilgængelige systemer.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

· Foreningens legitime interesser i at behandle dine oplysninger

· At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen

· Behandling, der måtte følge af lovkrav

· Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

· Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, regnskab, udsendelse af generalforsamlingsreferat, udsendelse af meddelelser vedrørende foreningen og om forhold og aktiviteter i området/kommunen af relevans for foreningen.

· Som led i foreningens aktiviteter

· Administration af din relation til foreningen

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som:

· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægter og tinglyste servitutter, herunder i forhold til generalforsamling

· Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso og henvendelser vedrørende foreningen og ejendommen.

· Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Samtykke

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1) på et andet lovligt grundlag end samtykke, primært interesseafvejningsreglen.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen deler dine personoplysninger med vores leverandør af administrativt software.

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer dine personoplysninger i henhold til følgende kriterier:

· Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab. Er der tale om korrespondance vedrørende ejendommen, f.eks. beplantning uden for skel eller over drænledning eller andre oplysninger, som er nødvendige, slettes disse oplysninger først, når ejendommen ikke længere hører under foreningen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Du vil ikke modtage særskilt meddelelse om ændringer, men må holde dig orienteret på foreningens hjemmeside.

Dokumentet er udarbejdet af bestyrelsen for Lundehøj Grundejerforening 25. maj 2018