Vedr. ASFALTERING AF VEJBY STRANDVEJ og HOLLØSELUND STRANDVEJ

Kopi af mail udsendt til medlemmerne af LUNDEHØJ GRUNDEJERFORENING Den 5 Januar 2022

Kære medlemmer af Lundehøj grundejerforening,

Godt nytår!

Gribskov kommune har besluttet at Holløselund Strandvej og Vejby Strandvej skal have ny asfalt i foråret 2022.

Arbejdet planlægges således, at landinspektørfirmaet LE34 i de kommende måneder afsætter skellet imellem Strandvejen og de enkelte grunde langs vejen. Skellet vil blive markeret med træpæle. Hvis der befinder sig beplantning eller hegn på vejarealet, vil den enkelte grundejer modtage en henvendelse om at fjerne beplantningen og eventuelle hegn inden for en bestemt tidsfrist. Hvis dette ikke sker, vil kommunen fjerne beplantning m.m. for grundejerens regning.

Ovenstående arbejde vil pågå i de næste par måneder.

Selve asfalteringen af Strandvejen vil finde sted slut på foråret, således at området ikke vil blive generet i højsæsonen. Det er klart, at arbejdet vil medføre vejlukning og omkørselsruter i perioder, og vi vil modtage information om planerne senere, når asfalteringen påbegyndes. Kommunen vil også lægge information om projektet op på deres hjemmeside, når tidspunktet for vejarbejdet nærmer sig.

Lundehøj grundejerforening har 26 ejendomme, der ligger ud til Strandvejen. Ejerne har fået direkte besked fra kommunen om planerne, men orienteringen er også sendt til andre grundejere, som ikke ligger ud til Strandvejen, heriblandt undertegnede. Det er en fejl oplyser kommunen.

Det må siges, at den planlagte asfaltering er hårdt tiltrængt, så vi må håbe, at den kan foregå så gnidningsløst som muligt. Når jeg får nye oplysninger i sagen, skal jeg holde jer orienteret.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Feline Munck

Formand, Lundehøj grundejerforening, Kaprifolievej 8, Holløselund, 3210 Vejby, tlf. 40 16 14 51

Regler for grenafhentning.

FÆLLES AFHENTNING AF GRENAFFALD I LUNDEHØJ GRUNDEJERFORENING.

OBS.

SÆRLIGE REGLER i 2023 p.g.a. NEDGRAVNING AF FIBERNET

HVORFOR? (Principperne)

Grundejerforeningen har en aftale med Vejby Cementstøberi om hvert efterår at hente medlemmernes grenaffald i vores område. Afhentningen foregår i en stor lastvogn med en grab på en lang svingarm. For at minimere antallet af stop (opbremsning, støtteben m.v.) gælder det for os om, at placere bunkerne over for hinanden, så grabben kan svinge fra den ene side af vejen til den anden under ét stop. Det også vigtigt for vedligeholdelsen af vores hjørner og rabatter, hvis vognen kan undgå at køre ind på de forskellige mindre stikveje i området. Læg derfor bunkerne med affaldet på de større vejes rabatter, og byg gerne bunkerne sammen med jeres naboer.

HVORNÅR? (Tidspunktet på året)

Grenaffald afhentes af vognmand sidst i uge 44 og må tidligst placeres i rabatten den 14 oktober !

HVORDAN? (Retningslinjerne)

Grenaffaldet samles i bunker i rabatterne langs foreningens større veje. Undgå bunker på stikvejene, da lastvognen er bred og tung.                                            

Ved små mængder skal grenene samles til større bunker. Slå gerne jeres bunker sammen med naboens.

Af hensyn til optagningen anmodes grundejerne om – så vidt det er muligt – at placere bunkerne på områder i rabatterne, som ligger overfor hinanden på vejen.

Bunkerne må ikke placeres under udhængende træer.

De enkelte grene må højst være 2 meter lange og 10 cm i diameter. Meget fyldige grene skal klippes i mindre stykker.

Bunkerne kan være længere end grenene, men de må ikke være bredere end rabatten. De må til gengæld gerne være et par meter høje.

Bunkerne medtages ikke, hvis disse indeholder andet end grenaffald eller overskrider de ovenfor angivne mål.                                                                

Såfremt bunkerne ikke medtages, skal grundejerne fjerne grenaffaldet for egen regning – senest ultimo november.

OPFØLGNING PÅ ASFALTERING AF VORES VEJE

Som præsenteret på generalforsamlingen 2021


For lige at rekapitulere fik Foreningen asfalteret alle veje syd for Strandvejen samt Ærenprisvej og Kongelysvej, som er sideveje til Tusindfrydvej, og yderligere to stikveje på Kaprifolievej i efteråret 2018. Da det i processen viste sig, at den samlede pris for arbejdets første fase blev væsentligt billigere end estimeret i vores ingeniørrapport og de indkomne tilbud, lykkedes det at udvide entreprisen til også at omfatte alle veje og stikveje ved Engblommevej. Siden har vi fortsat vores fælles vej- og drænopsparing til at få de sidste veje nord for Strandvejen asfalteret. Vi regner med at kunne få gennemført resten af projektet i efteråret 2023, foråret 2024, hvilket er sandsynligt i forhold til 2018 priserne fra asfaltfirmaet Colas, som udførte arbejdets første fase. Selvfølgelig skal vi have et opdateret tilbud på resten af vejene, men det giver ikke mening at indhente det før foråret 2023, og så må vi håbe, at der ikke opstår så store skader i mellemtiden, at de ikke kan holdes inden for vores normale driftsbudget. Vi er i løbende kontakt med Colas, idet de hjælper os med at reparere forskellige skader, der henad vejen opstår på asfalten. De har også i det forgangne år – uden beregning – repareret nogle revner på et parsideveje på Engblommevej, som blev asfalteret i 2018.
Med hensyn til disse løbende reparationer har der været nogle stykker, primært på de to ”føde” veje til Kystvej: Richard Nielsens Vej og Campingvej. De er karakteriseret ved, at vi stort set kun har beboere på den ene side af vejen, bortset fra et stykke af Richard Nielsens Vej, hvor vi har medlemmer på begge sider. Problemerne med asfalten på de to veje er opstået, da der har været og fortsat er mange og store byggerier på Kystvej. Vores nabogrundejerforening i det område er Holløselund. De har ikke tvungent medlemskab af grundejerforeningen, og de har ingen vejopsparing. Derfor har det ikke været muligt at involvere dem i pasning af vejene, ligesom jeg også kan tvivle på, i hvilket omfang de opfordrer grundejerne, der foretager byggerierne til at være ansvarlige for de skader, der opstår i forbindelse med byggerierne. Dog er det lykkedes at engagere nogle enkelte genboer i reparationer af deres del af vejen både på Campingvej og Richard Nielsens Vej. Hvis der ikke er vilje til at deltage økonomisk på lige vilkår, gør vi ikke noget ved hullerne på genbosiden. De reparationer, der har været tale om, er flere på Campingvej, hvor et par af vores medlemmer i foråret 2020 fik påbud fra Gribskov Kommune om at få repareret nogle grimme huller. Dem fik vi ordnet med deltagelse fra genboen på den anden side af vejen. Siden har der været et par asfalteringer også på Campingvej, og også her var der medfinansiering fra privatpersoner, som ejer genbohuset på det stykke vej, hvor hullerne var opstået. Her for nylig har vi fået ordnet begyndelsen af Richard Nielsens Vej med deltagelse fra Glaspusteriet.
Det er jo ikke billigt at få repareret asfalt, men det er vores indtryk, at Colas er meget fair over for os. I 2020 lå vi under driftsbudgettet på 10.000 kr., men i år kommer vi til at overskride budgettet.
Vi krydser fingre for, at der ikke kommer yderligere skader i år. I vores vedtægter er det nævnt i § 3, at foreningen betaler vejvedligeholdelse på Richard Nielsens Vej og på Violvej, men af en eller anden grund er Campingvej ikke nævnt i vedtægterne, selvom
situationen er helt den samme, som på de to andre veje. Det vil blive rettet snarest. I vedtægterne står der også, at vores Forening først reparerer, efter at Kommunen har foretaget et såkaldt vej syn. Det har bestyrelsen undladt at kræve, da erfaring fra lignende sager, som vi har kendskab til fra Landliggersammenslutningen, er, at det oftest medfører meget store krav fra Kommunen, der udmeldes som påbud, som man er nødt til at følge. Det medfører som regel mange ekstra omkostninger. Vi håber, at I kan bifalde bestyrelsens praksis.
FM12-06-202