Vedtægter

VEDTÆGTER for Lundehøj Grundejerforening

Paragraf 1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Lundehøj Grundejerforening, stiftet den 2. Maj 1961.
Foreningens hjemsted er Holløselund.

Paragraf 2 – Medlemskab

Foreningens medlemmer er i henhold til tinglyste deklarationer de til enhver tid værende ejere af matr. nr. 3 l – 3 ae incl. 4 ah – 4 aæ incl. 5 o – 5 bx incl. og 11 d – 11 bb incl. af Holløse by, Vejby sogn.

Ethvert medlem skal følge foreningens vedtægter og er forpligtet til at udrede de kontingenter og bidrag, som vedtages af generalforsamlingen.

Er et medlem i restance med kontingent eller anden ydelse til foreningen, bortfalder alle rettigheder som medlem. Medlemmet vil modtage en rykkerskrivelse, inden restancen kan overgives til retslig inkasso.

Køber af en ejendom hæfter for sælgers forfaldne ydelser til foreningen. Disse skal sammen
med ejerskiftegebyr betales senest tre måneder efter overtagelse.

Uanset om en parcel måtte ejes af flere i forening, giver hver parcel kun ret til at afgive én stemme på generalforsamlingen.

Stemmeafgivning skal ske personligt eller ved skriftlig fuldmagt. Der må kun afgives én stemme ved fuldmagt per stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen udover egen stemme.

Det er medlemmernes pligt at holde formanden underrettet om adresseforandring.

Paragraf 3 – Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med derom tinglyste deklarationer, derunder specielt vedrørende vedligeholdelse af veje, fællesarealer, grøfter og dræn – dog ikke på private grunde.

Foreningen har skøde på de udlagte fællesarealer matr. nr. 3 c og 5 n herunder det til parkeringsplads udlagte areal samt de på foreningens område udlagte veje.

Foreningen betaler desuden for vejvedligeholdelse foretaget på Richard Nielsens Vej samt for Violvej matr. 5 o,p,q. Det er en forudsætning for, at foreningen betaler, at kommunen foretager vejsyn og meddeler foreningen beslutningen om vejarbejdet. Foreningen vil så betale for foreningens vejberettigedes parter i overensstemmelse med den fordeling, der er fastsat af kommunen i forbindelse med vejsynet.

Ethvert medlem er, jævnfør den til enhver tid gældende lovgivning på området, forpligtet til at sørge for at udbedre skader på vej, rabat og drænledninger, som er en følge af aktiviteter/arbejder, som den pågældende grundejer har iværksat. Udbedringen skal ske hurtigst muligt og senest én måned efter, at det pågældende arbejde er afsluttet.

Såfremt dette ikke sker, kan grundejerforeningens bestyrelse rette skriftlig henvendelse til grundejeren med anmodning om, at de nødvendige reparationer påbegyndes inden yderligere én måned.

Såfremt den nødvendige udbedring herefter stadig ikke er udført, er bestyrelsen bemyndiget til at foranledige udbedringen udført for grundejerens regning.

Paragraf 4 – Kontingent

Kontingentet for det kommende år fastsættes på foreningens årlige ordinære generalforsamling, under fornøden hensyntagen til fremtidige vedligeholdelsesudgifter på fællesarealerne m.m. Ligeledes fastsættes ejerskiftegebyr og gebyr ved for sen indbetaling.

Kontingentet for indeværende år og bidrag skal senest betales pr. 1. maj hvert år. Ved ejerskifte er den hidtidige ejer forpligtet til at oplyse den nye ejer om foreningens servitutter og vedtægter. Efter ejerskiftet har den tidligere ejer ikke noget krav på foreningen. Se også § 2 afsnit 4.

Paragraf 5 – Generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender, uanset det fremmødte og ved fuldmagt repræsenterede antal medlemmer, altid beslutningsdygtig. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt tre medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Alle generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. Medlemmerne har kun adgang til generalforsamlingen mod dokumentation for betaling af sidst forfaldne kontingenter og bidrag til foreningen.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den til bestyrelsen opgivne e-mail eller postadresse.

Bestyrelsen fastsætter dagsordenen, som skal udsendes til hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag og spørgsmål, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.På hver ordinær generalforsamling skal følgende være på dagsordenen:

  1. Formandens beretning om foreningens virksomhed siden foregående ordinære generalforsamling.
  2. Fremlæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
  3. Indkomne forslag
  4. Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende regnskabsår på basis af fremlagt budget.
  5. Fastsættelse af bidrag til vej- og drænopsparing for det kommende regnskabsår samt årets henlæggelse af foreningens formue til opsparing.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling, som kan indkaldes med mindst otte dages varsel til hvert medlem som overfor anført, afholdes så ofte, som bestyrelsen anser det for nødvendigt eller efter at mindst 1/3 af medlemmerne har indgivet skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsordenen for samme.

Bestyrelsen har dog ret til at påføre dagsordenen punkter, som den ønsker behandlet samtidig.
Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er modtaget af bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden fem uger fra begæringens modtagelse.

De af generalforsamlingen trufne bestemmelser indføres i en protokol og underskrives af bestyrelsen og dirigenten, hvorefter de har gyldighed i enhver henseende.

Paragraf 6 – Bestyrelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer, plus en formand. Disse vælges af generalforsamlingen, der også vælger to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at formand og to bestyrelsesmedlemmer afgår på de lige årstal og tre bestyrelsesmedlemmer på de ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender.
Foreningen forpligtes ved underskrifter af formand eller næstformand samt yderligere et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er ulønnet, men direkte udgifter ved hvervets udførelse skal refunderes af foreningens kasse.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer anser det for nødvendigt. Der føres forhandlingsprotokol ved bestyrelsesmøderne. Referat af møder udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer, hvorefter det godkendes, ved underskrift af estyrelsesmedlemmerne og indsættes i foreningens protokol ved næste møde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

I tvivlstilfælde kan bestyrelsen antage juridisk eller administrativ assistance til varetagelse af foreningens og medlemmernes interesser.

Klager fra foreningens medlemmer skal fremsendes skriftligt til formanden, som skal lade disse behandle på første bestyrelsesmøde.

Dersom bestyrelsen kommer under tre medlemmer, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted.

Paragraf 7 – Regnskab og administration

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisninger.
Alle regningskrav på foreningen skal attesteres af kassereren og et bestyrelsesmedlem, før udbetaling kan finde sted. Bestyrelsen har pligt til at sikre, at der føres et nøjagtigt regnskab
over indtægter og udgifter. Udbetaling fra bankkonti og salg af værdipapirer fra depoter, kræver underskrift af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal være formand eller kasserer.

Kassereren har dog fuldmagt til at kunne disponere over foreningens driftskonto. Bestyrelsen fastlægger kassererens rådighedsbeløb en gang årligt.

Regnskabet fremsendes i revideret stand til medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for to år og en revisorsuppleant for et år.

Paragraf 8 – Vej- og drænopsparing

Vej- og drænopsparingens formål er at sikre hel eller delvis finansiering af større vej- og drænrenoveringsopgaver – dog ikke på private grunde jf. § 3 og jf. beslutning på generalforsamlingen 22. maj 2004 om Richard Nielsens vej og Violvej jf. § 3, 3. afsnit.

Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse anvende mere end 30.000 kr.
per år fra vej- og drænopsparingen. Herfra dog undtaget renovering af Richard Nielsens vej og Violvej, hvor bestyrelsen skal honorere regninger forudsat behørigt vejsyn.
Generalforsamlingen beslutter hvert år vej- og drænbidragets størrelse, jf. § 5 pkt. 5.

Bestyrelsen skal hvert år ved regnskabsaflæggelsen overfor generalforsamlingen foreslå, hvor meget af årets overskud, der skal henlægges til vej- og drænopsparingen. Forslaget afhænger af, hvilke udgifter, der kan forventes det kommende år til f.eks. vej- og drænreparationer og fællesarealer.

Ved etablering af vej- og drænopsparingen har generalforsamlingen besluttet at henlægge værdipapirdepotet værdi pr. 31.12.2007: kr. 424.044.

Foranstående er vedtaget på generalforsamlingen den 2. maj 1961 med senere ændringer på:
generalforsamling 26.04.2000
generalforsamling 03.05.2008
generalforsamling 08.05.2010
generalforsamling 03.05.2014
generalforsamling 09.05.2015