Regler

Afbrænding af haveaffald og lign.

Al afbrænding i sommerhusområder er ifølge lovbekendtgørelse forbudt hele året.
Det er dog tilladt at afbrænde Sankt Hans bål Sankt Hans aften samt mindre bål bestående af rent tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede bålpladser.Der skal overholdes visse regler og afstandskrav ved afbrænding.

Læs folder gældende for husholdninger her
Læs folder gældende for erhverv her
Besøg iøvrigt Gribskov Kommune

Beskæring af buske og træer langs vejene

Regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.

Vær opmærksom på, at hele hækken/beplantningen skal blive på din egen
grund, også når den gror til i løbet af sommeren.
Skilte mv. udfor din grund står på vejarealet og skal også klippes fri af beplantning.

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum:

  • 4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane
  • 4,20 m over kørebanen og over græsrabatten (1 m ind), herefter 2,80 m frem til skel.
  • Klipning omkring skilt: 15 cm bagved, 50 cm til siderne, 1 over og fri udsigt til kørebanen.

Bevoksningen må ikke dække skilte og ikke dække for vejbelysningen.

Flagregler

Her finder du link til regler for flag og flagning.

Flyvning med modelfly, droner og lign.

Er reguleret i luftfartsloven.

Flyvning er ikke tilladt nærmere end 150 meter fra tæt beboelse, dvs at det ikke er tilladt på grundejerforeningens område.

Mht regler i øvrigt henvises til lovteksten og bekendtgørelser.
God information kan findes her: www.droner.dk.

Fyrværkeri

Brug af fyrværkeri er generelt forbudt.
Du må købe godkendt konsumfyrværkeri i perioden 15. – 31. december. Du må kun anvende fyrværkeriet i perioden 27. december til 1. januar.
Ved behov for fyrværkeri udenfor denne periode skal du kontakte en festfyrværker.

Grenaffald – fælles afhentning

FÆLLES AFHENTNING AF GRENAFFALD I LUNDEHØJ GRUNDEJERFORENING 2023.

Grundejerforeningen har en aftale med Vejby Cementstøberi om hvert efterår at hente medlemmernes grenaffald i vores område. Afhentningen foregår i en stor lastvogn med en grab på en lang svingarm. For at minimere antallet af stop (opbremsning, støtteben m.v.) gælder det for os om, at placere bunkerne over for hinanden, så grabben kan svinge fra den ene side af vejen til den anden under ét stop. Det også vigtigt for vedligeholdelsen af vores hjørner og rabatter, hvis vognen kan undgå at køre ind på de forskellige mindre stikveje i området. Hvis det er muligt, må I meget gerne lægge bunkerne med affaldet på de større vejes rabatter, og byg gerne bunkerne sammen med jeres naboer.

Tidspunktet på året

Grenaffald afhentes af vognmand efter uge 43 og må tidligst placeres i rabatten den 14 oktober.

Retningslinjerne

Grenaffaldet samles i bunker i rabatterne langs foreningens større veje. Hvis det kan lade sig gøre, så undgå bunker på stikvejene, da lastvognen er bred og tung.                                            

Ved små mængder skal grenene samles til større bunker. Slå gerne jeres bunker sammen med naboens.

Af hensyn til optagningen skal grundejerne – så vidt det er muligt – placere bunkerne på områder i rabatterne, som ligger overfor hinanden på vejen.

Bunkerne må ikke placeres under udhængende træer.

De enkelte grene må højst være 2 meter lange og 10 cm i diameter. Meget fyldige grene skal klippes i mindre stykker.

Bunkerne kan være længere end grenene, men de må ikke være bredere end rabatten. De må til gengæld gerne være et par meter høje. Bunkerne medtages ikke, hvis disse indeholder andet end grenaffald eller overskrider de ovenfor angivne mål.                                                                

Såfremt bunkerne ikke medtages, skal grundejerne fjerne grenaffaldet for egen regning – senest ultimo november.

Hegnslov

Link til de gældende regler for hegn mod nabo og vej.

Kontingentindbetaling

Link til de gældende regler for indbetaling af kontingent til Lundehøj Grundejerforening.

Lokalplan

Gribskov kommunes overordnede plan for området.

Motorplæneklipper, motorsav og andre støjende maskiner

Brug af motorplæneklipper, motorsav og andre støjende maskiner foregår inden for de af foreningen fastsatte  tider:

Hverdagekl. 10 – 12 og kl.  15 – 18
Søn- og helligdagekl.  10 – 12

Parkering

Parkering i rabat må ikke finde sted under normale forhold.
Ifølge foreningens tinglyste servitutter skal der være 2 parkeringspladser inde på selve grunden.

Vis hensyn og kør langsomt på foreningens veje!

Regnvand, oversvømmelse og dræning

Link til vejledning udsendt af Gribskov kommune juni 2012.

Tinglyste servitutter

Link til oversigt over de fælles servitutter, som i 1961 er tinglyst på samtlige grunde i Lundehøj Grundejerforening.