Projektforslag vedrørende oprensning/Nygravning af ny sø

NB. PROJEKTET ER GENNEMFØRT I 2018

Eksisterende forhold

Projektområdet er beliggende på matr. nr. 3c Holløse by, som ejes af Lundehøj Grundejerforening.

Den eksisterende sø er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven og må dermed ikke ændres uden dispensation fra loven. Gribskov kommune er ansvarlig for at indhente dispensationen, når søen skal oprenses.

Projektets formål

Den eksisterende sø, der er under kraftig tilgroning med tagrør, er levested for stor vandsalamander. Der findes kun én anden sø indenfor 1 km afstand, nemlig Iglesø i ca. 325 m afstand (på Iglekærvej). Måske enkelte små havedamme?

Da stor vandsalamander er en beskyttelseskrævende art (Habitatdirektivets bilag 4), skal kommunen arbejde for en gunstig bevaringsstatus.

Stor vandsalamander kræver god vandkvalitet og en fri vandfase, men også undervandsplanter og gerne en solpåvirket overflade. Små søer skal være fri for fisk, som æder yngel af salamander.

For at gøre levestedet (habitaten) mere robust ønskes søen oprenset, og der ønskes anlagt en ny sø ved siden af den eksisterende.

Rækkefølge i projektet.

Arbejdet tænkes udført ad to – på længere sigt måske tre omgange:

Gravning af en ny sø (mrk. 3 på nedenstående kort) sydvest for den eksisterende.
Oprensning af eksisterende sø (mrk. 2), når stor vandsalamander er konstateret ynglende i den nye sø.
Muligvis på et tidspunkt gravning af en ny sø nordøst (mrk. 1) for den eksisterende.

Fastsættelse af vandspejl

I foråret 2016 var afvandingen af området tilsyneladende ude af drift eller dårligt fungerende, hvilket medførte en oversvømmelse af hele lavningen, hvor projektet tænkes realiseret. Vandspejlet i oversvømmelsen stod i ca. kote 27, som det fremgår af dette kort:
Søerne tænkes anlagt med vandspejl i kote 26-26,5.

Udførelse

· Søerne skal have en maksimal dybde på 1,5 m.

· Søernes anlæg må generelt ikke være stejlere end 1:5.

· Oprenset materiale tænkes udlagt i mindst 10 m afstand omkring den nye og den eksisterende sø. Materialet udlægges primært langs parkeringspladsen og på det mindre areal for enden af parkeringspladsen. Resterende materiale fordeles så jævnt og tyndt som praktisk muligt nord og nordvest for søerne.

· Funktionen af eventuelle dræn, der måtte dukke op under arbejdets udførelse, skal vurderes i samråd med vandløbsmyndigheden inden beslutning om deres fremtid. Fungerende dræn må ikke uden videre afbrydes/omlægges.

· Overløbet fra eksisterende sø (mrk. 2) til ny sø (mrk. 3) fastholdes men omlægges til lille grøft/lavning.

· Der etableres overløbsbygværk (brønd) ved ny sø til styring af vandspejlets kote. Koten skal kunne reguleres mindst +/- 25 cm omkring kote 26,5.

· Afløbsledningen til kysten omlægges til tætte rør på strækningen fra overløbsbygværk til et par meter nedstrøms den nordøst – sydvest gående spildevandsledning. Den eksisterende rørledning har sat sig over spildevandsledningen.

· Entreprenørarbejde skal udføres i perioden januar – marts 2017.

Fremtidig vedligeholdelse

Det samlede naturareal, matr. nr. 3e (kommunalt), 3c og 5n (grundejerforeningens) plejes i dag som en enhed (maskinelt høslæt). Entreprenøren slår tagrør så tæt på søen som muligt.
Denne praksis tænkes fortsat, men der planlægges ikke umiddelbart yderligere pleje.
Efter et par år bør det vurderes, hvorledes vegetationen i og omkring søen udvikler sig, og et eventuelt plejebehov må herefter drøftes grundejerforening og kommune imellem.